XENIA X GIORRE
ORIGINAL JEWELERY COLLECTION

 

The first collaboration of supermodel-designer Xenia Belskaya with jewelry brand Giorre n an original edition of the exclusive fashion collection made by Xenia. Universal design addressed to a wide spectrum of women and their dynamically changing needs. A modernist classic of individual style created by a top model of Anger – the hottest design of the current season in the luxury fashion industry.

Xenia Belskaya – a visionary of Slavic blood, rooted in the unstable and controversial Belarusian culture, with a mental space and aesthetics set in the futuristic reality of the world metropolis.

A model of phenomenal beauty, with full awareness of her body and charisma, for years lending her image to many great designers, standing in front of the lens of the most respected photographers in the fashion world. Co-creator of photo sessions and styling which go beyond the classic aesthetic framework.

An artist who creates bold creations balanced with the subtlety of her personality.
A model with a strong and mesmerizing image and a delicate and beautiful mind.
A woman who combines the non-literalism of Far Eastern spirituality with the Western austerity of materialism.
Seeking inspiration in the aggressive rhythms of big cities, and the contemplative spaces of nature.

The line of jewellery created by Xenia is timeless classic designs in a modern industrial setting, it is the silence of emptiness submerged in the scream of form. The collection designed by Xenia creates an iconographic style of minimalism infused with elegance.

Xenia X Giorre is the blending of many cultures united by a transcendent yearning for universal beauty, regardless of skin color, age or identity.

 

Pierwsza kolaboracja supermodelki-projektantki Xenia Belskaya z marką biżuterii Giorre  w oryginalnym i autorskim wydaniu ekskluzywnej kolekcji fashion made by Xenia. Uniwersalny design adresowany do szerokiego spectrum kobiet i ich dynamicznie zmieniających się potrzeb. Modernistyczna klasyka indywidualnego stylu wykreowanego przez top modelkę agencji Anger  – najbardziej hot projektem obecnego sezonu w branży luxury fashion.

Xenia Belskaya – słowiańskiej krwi wizjonerka , zakorzeniona w niestabilnej i budzącej kontrowersje kulturze białoruskiej, z przestrzenią mentalną i estetyką osadzoną w futurystycznych realiach metropolii świata.

Modelka o zjawiskowej urodzie , z pełną świadomością własnego ciała i charyzmy, od lat użyczająca wizerunku wielu znakomitym projektantom , stojąc przed obiektywem najbardziej docenianych fotografów świata fashion. Współtwórczyni sesji zdjęciowych i stylizacji , wykraczających poza klasyczne ramy estetyki.

Artystka tworząca odważne kreację zrównoważone subtelnością jej osobowości. Modelka o silnym i hipnotyzującym wizerunku oraz delikatnym i pięknym umyśle. Kobieta łącząca w sobie nie dosłowność dalekowschodniej duchowości z zachodnią surowością materializmu. Poszukująca inspiracji w agresywnym rytmie wielkich miast , oraz kontemplacyjnych przestrzeniach natury.

Linia biżuterii stworzona przez Xenię to ponadczasowe klasyczne wzory w nowoczesnej industrialnej oprawie, to cisza pustki zatopiona w krzyku formy. Kolekcja zaprojektowana przez Xenie tworzy ikonograficzny styl minimalizmu przenikniętego elegancją.

Xenia X Giorre to przenikanie się wielu kultur połączonych transcendentną tęsknota ludzi do uniwersalnego piękna , bez względu na kolor skóry, wiek i tożsamość.